Kostnadsfri skola och förskola

Motion 2018/19:2085 av Roza Güclü Hedin (S)

av Roza Güclü Hedin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kostnadsfri skola och förskola och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Likvärdigheten i skolan måste öka, det är vårt ansvar att alla barn får möjlighet att verka i skolan under samma förutsättningar. Skolan och förskolan ska vara kompensatorisk och utjämna klasskillnader.

Skolan har ett ansvar att kompensera för barns ojämlika uppväxtvillkor och skolan och förskolan bör därför stå för alla kostnader som kan uppstå i samband med aktiviteter och utflykter, såsom pulka, hjälm, matsäck, luciakläder m.m. Därmed blir det möjligt att genomföra aktiviteter i full skala så att alla barn blir delaktiga vilket bidrar till likvärdighet. Därför är det viktigt att skolan alltid är kostnadsfri.

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)