Säkrad effektbalans

Motion 2018/19:2066 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att konkreta åtgärder för hur effektbalansen ska säkras i det svenska elsystemet måste tas fram parallellt med att andelen intermittent el ökar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Med mera intermittent el, måste effekten garanteras. Det svenska energisystemet måste hanteras som en helhet och inte hanteras som självständiga små öar.

Den 10 juni 2016 slöts en parlamentarisk energiöverenskommelse i Sveriges riksdag. Kärnkraftens framtid säkrades och stödsystemen för förnybar el förlängdes. Överens­kommelsen har hyllats av samtliga medverkande partier och lagstiftning, regelverk och stödsystem för att uppnå en stabil, säker och kostnadseffektiv elproduktion har tagits fram.

Ett av resultaten av energikommissionens överenskommelse är att vi kommer få mer väderberoende elproduktion i det svenska systemet. Detta kan leda till att vi i tider då det inte blåser eller solen inte skiner får för lite el i elsystemet och vi kan uppleva kortare eller längre elavbrott. Detta kan självklart få stora negativa konsekvenser för vår elintensiva industri, men även för den digitala uppkopplade värld vi lever i som riskerar att släckas ner.

Det hävdas från många håll att vår vattenkraft är en garant för att vi ska klara oss utan risk för elavbrott eller störningar i effektbalansen. Efter 2018 års varma och torra sommar, ser vi dock att detta inte är en säkerhet.

Energiöverenskommelsen välkomnades av både producerande och konsumerande branscher; förväntningarna har varit höga. Energiöverenskommelsen har dock sina brister, uteblivna förslag på hur vi garanterar effekt är en av dem. Nu är det ytterst viktigt att leverera konkreta förslag för hur effektbalansen i det svenska elnätet ska upprätthållas.

Regeringen måste nu inom ramen för energiöverenskommelsen leverera konkreta förslag på hur en avbrottssituation ska avvärjas. Detta för att tilltron till den svenska elförsörjningen inte ska urholkas. Att förslag nu kommer fram är av yttersta vikt för industrin, hushållen och i förlängningen välfärden i Sverige.

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)