Modernisera miljöbalken

Motion 2018/19:2065 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av miljöbalken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I miljöbalken står följande: 1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Sedan beskrivs hur miljöbalken ska tillämpas, men klimatet omnämns knappt alls. Miljö- och jordbruksutskottet har konstaterat att klimatfrågan inte särskilt pekats ut i miljöbalken. Att så inte är fallet är oroväckande med tanke på de utmaningar som världen står inför. En modern miljöbalk är av yttersta vikt för ett modernt och hållbart samhälle. Med anledning av ovanstående bör en översyn av miljöbalken genomföras.

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)