En skola fri från mobbning

Motion 2018/19:2056 av Roger Haddad m.fl. (L)

av Roger Haddad m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder mot mobbning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje elev måste kunna gå till skolan på morgonen utan att känna sig rädd för att bli utsatt för kränkningar, hot eller övergrepp. Skolan ska vara en plats där man i trygghet kan lära känna sig själv och där man är mer nyfiken på vad en människa är och kan bli än varifrån hon kommer. För att alla elever ska kunna lära sig så mycket som möjligt i skolan och uppnå sina mål krävs att skolan är en trygg och säker miljö. Mobbning är oacceptabelt och inte värdigt den svenska skolan. Tyvärr blir alltför många elever mobbade och kränkta i skolan. Liberalerna vill ta krafttag mot mobbningen. Alla skolor ska arbeta förebyggande och ha åtgärdsprogram baserat på forskning och beprövad erfarenhet för att skydda utsatta elever. Det är viktigt att skolan har möjligheten att flytta på mobbare och splittra gäng.

Alla skolor ska kartlägga problemen, se till att personal och elever är delaktiga i analys och planering, ha tydliga rutiner för både mobbade och mobbare, ha antimobb­ningsteam och se till att personalen får kompetensutveckling inom området. Alla som jobbar i skolan ska rapportera till rektorn om de misstänker att någon blir mobbad och utsatt för kränkningar. Frivilligorganisationer ska välkomnas i skolans arbete mot mobbning och värdegrundsarbete, men metoder som saknar vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet ska inte tillåtas. För de organisationer som deltar i skolans arbete under en längre period ska krävas auktorisation av Skolverket. Alla skolhuvudmän skall ha avtal med landsting för att stärka elevhälsoarbetet och för att undvika att elever hamnar mellan stolar. Socialtjänsten ska kopplas till skolans elevvårdsteam, sekretess­regler får inte bli ett hinder för elevens välbefinnande. Varje skola ska ha en direkt­kontakt med särskild socialsekreterare. Elevvårdsteam ska knyta till sig fler expert­kompetenser, bl.a. logopeder.

Mobbning förekommer både i skolan och på arbetsplatser. Det handlar ofta om att offret utsätts för brott, till exempel förtal eller ringa misshandel. Vi vill synliggöra detta genom att kriminalisera mobbning som ett eget brott, enligt samma modell som gäller för fridskränkningsbrottet. Då blir det enklare att se många enskilda kränkningar mot en person som ett mönster av förföljelse. All mobbning ska polisanmälas.

Elever som avstängts för att ha stört undervisningen ska av lärare och rektor kunna ges möjlighet att ta ansvar för de problem man skapat och ha skyldighet att ta igen förlorad undervisningstid utanför skoltid. Vid omfattande störning eller skolk ska rektor kunna fatta beslut om skolplikt under lov.

Skollagen ska skärpas så att det blir lättare att avhysa, avstänga och flytta förövare till en annan skola. Liberalerna anser att den nuvarande lagen inte är tillräckligt tydlig när det gäller omplacering av elever och att den bör skärpas eftersom det enligt vår uppfattning inte kan vara lagstiftarens mening att det får dröja med en förflyttning till en annan skolenhet. Det ska också tydligt framgå att det är förövaren som åtgärden avser.

Alla huvudmän ska ha en väl fungerande mottagningsorganisation så att en flytt kan ske snabbare än idag. Huvudmännen bör bli ansvariga för att tillhandahålla lokaler, resurser och kompetens för att rektorer akut ska kunna besluta om enskild undervisning när så krävs.

Huvudregeln ska vara att mobiltelefoner inte ska vara tillåtna under lektionstid, men rektor ska ges rätt att besluta om skolan ska vara mobilfri under hela skoldagen, t.ex. på raster, för att undvika felaktig användning av mobiltelefonerna när elever tar kränkande bilder och ägnar sig åt nätmobbning.

Roger Haddad (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lina Nordquist (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)