Gotland är värt att försvara

Motion 2018/19:2032 av Allan Widman m.fl. (L)

av Allan Widman m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda hur Gotlands förutsättningar att klara kris och yttre påtryckningar kan förbättras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Gotland är vår mest strategiska landsända. Placerad mitt i Östersjön är ön en potentiell robotkryssare, med förmåga att möta en motståndare tidigt och i ett för honom ogynn­samt läge. Motiven för Sverige att försvara Gotland är därav flera men minst lika viktigt för en potentiell angripare som vill göra anspråk på Östersjön.

I samband med försvarsbeslutet 2009 framtvingade Liberalerna att ett kompani stridsvagnar skulle placeras i förråd på Gotland. Motiven var flera. Dels insåg vi att det skulle vara svårt eller kanske omöjligt att tillföra tung utrustning till ön i ett skymnings­läge eller då väpnad konflikt utbrutit, dels förstod vi att om stridsvagnar ställs på Gotland kommer någon snart att föreslå att förbandet bemannas och till sist kommer det också att behövas övningar.

Det är därför välkommet att Gotlands regemente växer upp kring de stridsvagnar som beslutades föras dit 2009. Regementet behöver nu stärkas ytterligare och tillföras resurser och krigsmateriel för att kunna freda ön. Till den föreslagna utredningen ska det klargöras vilka finansiella, personella och materiella resurser som krävs för att Gotlands regemente ska kunna försvara Gotland vid ett väpnat angrepp.

De militära förband som idag finns på Gotland är i huvudsak designade för att bekämpa en fiende först när denne stigit i land. Vi behöver kunna agera tidigare än så. Liberalerna ser det som en av de enskilt viktigaste frågorna i nästa försvarsbeslut att Gotland tillförs långräckviddig bekämpningsförmåga mot i första hand sjömål. Ett kustartilleri. Gotlands strategiska potential måste nyttjas både för sitt eget försvar och som stödjepunkt för försvaret av det svenska fastlandet. För detta ändamål vill Libera­lerna tillföra miljarder redan nästkommande år, se därför Liberalernas budgetmotion för det yrkandet.

Ön är isolerad och sårbar, inte minst ur försörjningssynpunkt. Med en motståndare på Gotland blir det svårt att försörja ön med el och förnödenheter. Sverige blir dessutom långt svårare att försvara, det ligger därför i fastlandets intresse att Gotland ges ökade förutsättningar att klara sin försörjning i händelse av krig.

En tredje kabel från fastlandet behövs, något som dragits i långbänk av den rödgröna regeringen. Nyligen har även den fasta telefonin börjat monteras ned. Varför vi i rådande omvärldsläge ska avveckla betald och fungerande infrastruktur, som dessutom är nedgrävd och därmed tämligen lättunderhållen, är svårbegripligt. Vi behöver använda de resurser som finns på ett klokare sätt på ön för att öka självförsörjningsgraden vad gäller bland annat el, mat, infrastruktur och vatten. I utredningen skall därför även ökad självförsörjning, utvidgad energiförsörjning och förstärkt infrastruktur ingå.

Det är välkommet att Försvarsmakten köper hamnen i Fårösund så att bland annat örlogsfartyg kan verka runt om Gotland. Det är emellertid viktigt att gotländska kajer, bland annat Apotekarkajen i Slite, har möjlighet att enkelt och snabbt detoneras i händelse av krig. Detta för att hindra en framryckande fiende.

Det är fortsatt viktigt att Nord Stream2 inte tillåts använda Slite hamn. Det skulle vara säkerhetspolitiskt farligt och ge Ryssland en säker hamn att använda sig av i händelse av krig. Det är därför viktigt att Gotland även i fortsättningen kan kompen­seras för förlorad inkomst. Hur Gotland fredar sina hamnar och kajer på ett så effektivt sätt som möjligt behöver därför också tillföras i utredningen.

Slutligen behöver det också utredas hur Gotland på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt kan erbjudas internationell hjälp samt användas för att ge internationell hjälp. Liberalerna anser att Sverige bör gå med i Nato, och Gotland skulle därmed vara en nyckelregion i händelse av att Ryssland angriper någon av baltstaterna. Sverige måste vara solidariskt förberett på att ge undsättning, inte minst vad gäller flygflottiljer, försörjning och hamnar. Men vi måste också se till att Gotland kan ta emot hjälp. Varken Gotland eller Sverige kan försvara sig gentemot en militärstormakt. Ensam är inte stark. Ensam är endast ensam.

Allan Widman (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lina Nordquist (L)

Mats Persson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)