Tryggare sjukförsäkring

Motion 2018/19:2023 av Johanna Haraldsson (S)

av Johanna Haraldsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla och förtydliga regelverken kring sjukskrivningsprocessen så att individer inte hamnar i kläm, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Socialförsäkringssystemet är en central del i den svenska välfärdsmodellen. Försäkring­arna har under en lång tid framgångsrikt bidragit till att bekämpa fattigdom och medverkat till en rättvis omfördelning av de ekonomiska resurserna i Sverige. Därmed har de bidragit till både social sammanhållning och en god ekonomisk tillväxt.

Syftet med socialförsäkringen är att den ska ge grundläggande trygghet och därigenom stärka medborgarnas frihet. Det handlar dels om trygghet för den egna ekonomin när människor inte kan försörja sig genom arbete och dels om frihet att ställa om till nya arbeten eller arbetsplatser. Detta är bra både för den enskilda individen och för samhället i stort.

Att människor ska känna sig trygga är en central del i samhällsbygget. Under fyra år har den socialdemokratiskt ledda regeringen genomfört ett antal satsningar för att stärka den svenska modellen och socialförsäkringarna. Det var behövligt efter de tidigare borgerliga regeringarna som, genom att bland annat sänka sjukförsäkringsavgiften och höja den allmänna löneavgiften, såg till att människor fick betala sänkt skatt med försämringar i sjukförsäkringen samtidigt som regelverk stramades åt och stupstocken infördes.

Samtidigt behöver mer göras. Sjukskrivningsprocessen kräver många samverkande parter och upplevs ibland som onödigt fyrkantig. Tidsgränserna för omprövning av rätt till sjukpenning tar inte tillräcklig hänsyn till den enskildes situation, sjukdomsbild och rehabilitering. Fyrkantigheten innebär också att det fortfarande är individer som hamnar i kläm och förlorar all rätt till ersättning mellan sjukförsäkringen och arbetslöshets­försäkring/a-kassa. Exempelvis kan en person inkomma med läkarintyg men Försäkringskassans bedömning om att personen är arbetsför kvarstår. I samband med det tas en kontakt med a-kassan och Arbetsförmedlingen tillsammans med Försäkrings­kassan. Rätten till a-kassa prövas efter Arbetsförmedlingens bedömning om möjlighet att stå till arbetsmarknadens förfogande. Om Arbetsförmedlingen gör bedömningen att personen inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande går ärendet tillbaka till Försäkringskassan och ett nytt läkarintyg och en ny utredning och bedömning görs. Under hela denna tid har personen stått utan ersättning. Det skapar otrygghet för den enskilda.

Under den förra mandatperioden tog den socialdemokratiskt ledda regeringen initiativ till ett åtgärdsprogram för en trygg och välfungerande sjukförsäkring med människan i centrum. Enligt programmet ska det finnas en nolltolerans för att människor faller mellan stolarna och vikten på att förbättra kommunikationen mellan myndigheterna betonas. Övergången mellan olika myndigheter måste säkras så ingen riskerar att hamna i kläm och ansvaret bör ligga på aktörerna runt den sjukskrivne och inte den enskilda sjukskrivne. Sjukskrivningsprocessen behöver förenklas och förtydligas, i det arbetet bör tidsgränserna för omprövning av sjukpenning ses över för att skapa en process som tar större hänsyn till den försäkrades sjukdomsbild och rehabilitering.

Johanna Haraldsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)