Omställning och livslångt lärande

Motion 2018/19:2019 av Johanna Haraldsson (S)

av Johanna Haraldsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om omställning och livslångt lärande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Snabb teknisk utveckling kräver ett mer flexibelt utbildningssystem. Många företag och offentliga verksamheter uppger att de har allt svårare att hitta rätt kunskap och kompe­tens till sina tjänster, samtidigt som behovet av att vidareutbilda redan anställda ökar. Digitalisering och robotisering gör att förändringarna på arbetsmarknaden går allt snabbare. Sveriges förmåga att kunna konkurrera med kunskap och kompetens på en allt mer globaliserad marknad är beroende av att människor i vårt land kan ställa om flera gånger under ett arbetsliv och att vi har ett utbildnings- och studiefinansieringssystem som möjliggör livslångt lärande.

Människors vilja och möjlighet att studera är beroende av att utbildning är tillgäng­ligt och kan erbjudas på fler och mer flexibla sätt. Det kan handla om deltid och distans för att du ska kunna kombinera arbete och studier eller genom fler korta utbildningar och kurser både på gymnasie- och högskolenivå. Även yrkeshögskolans kurser bör kunna läsas utan att delta i ett helt program.

För att göra utbildning mer tillgängligt bör alla utbildningsformer stödja kompetens­utveckling och livslångt lärande. Universiteten och högskolornas finansieringssystem behöver ses över för att möjliggöra detta. Universitet och högskolor behöver öppnas upp för att göra utbildning tillgängligt för fler genom organisation, resurstilldelning och antagningskrav, speciellt för kortare utbildningar och kurser. Möjligheten att läsa en yrkesutbildning i olika åldrar måste öka för att förbättra omställningsförmågan på arbetsmarknaden.

En annan fråga om behöver belysas sammanhanget är studiefinansiering för individen. När kunskaps- och kompetenskraven snabbt förändras, behöver våra studiemedelssystem reformeras så att de upplevs ge möjligheter till omställning och vidareutbildning. Hela samhället är beroende av att omställningen fungerar – företag, staten och individen. Då är det inte rimligt att det enbart är individen som tar det ekonomiska ansvaret genom studielån. Därför är det viktigt att alla parter också tar ett ansvar för studiefinansieringen.

Johanna Haraldsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)