Initiativ för ett fördjupat Östersjösamarbete

Motion 2018/19:2018 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)

av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett fördjupat Östersjösamarbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Östersjön syns några av vår tids stora ödesfrågor särskilt tydligt. Klimathotet och de ökande säkerhetspolitiska spänningarna präglar det dagliga livet för medborgare i alla länder som omgärdar vårt gemensamma innanhav.

I december 2004 överlämnade den särskilde utredaren Ulf Dinkelspiel över betänkandet Utredning rörande organisation av ett Östersjöcentrum till statsrådet Leif Pagrotsky.

I betänkandet föreslås inrättandet av ett särskilt Östersjöcentrum, med placering i Visby, som särskilt skulle fokusera på att fördjupa Sveriges relationer med Baltikum, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Utredningens intentioner, att centret skulle verka för policyskapande och nätverksbyggande mellan länderna runt Östersjön, måste leva vidare även i vår tid.

Särskilt viktigt är att ett framtida Östersjösamarbete verkar för att stävja den allvar­liga miljösituationen i vårt innanhav. För drygt tio år sedan rapporterade Världsnatur­fonden att de döda bottnarna i Östersjön täcker områden som är nära dubbelt så stora som hela Danmark. Den massiva syrebristen i havet leder dels till övergödning och algblomning, dels till sämre förutsättningar för fiskbeståndet. Överhängande hot, såsom allvarliga fartygsolyckor, överfiske, och utsläpp av miljöfarliga ämnen, riskerar att sätta Östersjöns unika ekosystem i obalans.

Många av dessa problem kan och måste avhjälpas med aktiva åtgärder på land i de nio länder som angränsar till Östersjön.

Sverige, med sin framskjutna position i klimat- och hållbarhetsfrågor samt i demokrati- och utvecklingsfrågor, har goda möjligheter att ta initiativ för ett fördjupat Östersjösamarbete. Förnyade och fördjupade politiska relationer kommer att krävas runt Östersjön, både för att stävja framtidens problem, men framförallt för att kunna ta tillvara framtidens möjligheter. Runt Östersjön finns några av den svenska exportens viktigaste marknader. Således gagnar ett fördjupat samarbete både tillväxten, klimatet och freden.

Regeringen bör därför undersöka formerna för hur ett framtida fördjupat samarbete mellan Östersjöländerna ska se ut, för att förverkliga visionen om ett Östersjön som är hållbart, fredligt och öppet.

Hanna Westerén (S)

Laila Naraghi (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)