Översyn av ärvdabalken

Motion 2018/19:2012 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ärvdabalken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag tillåts arvlåtaren inte att förfoga fritt över sin kvarlåtenskap om hon/han har efterlevande barn. Ärvdabalken skyddar idag bröstarvingar på så sätt att de aldrig kan göras arvlösa genom testamente. Om ett testamente finns till förmån för någon annan än bröstarvinge, kan denne alltid kräva sin laglott. En bröstarvinges laglott är hälften av arvslotten.

Detta medför till exempel att en förälder bara kan testamentera bort 50 procent av sin kvarlåtenskap till annan än sina bröstarvingar, även om kontakten med bröstarving­arna är obefintlig. Lagstiftningen tar ingen hänsyn till hur vare sig arvingens eller förälderns relation och livssituation ser ut.

Denna lagstiftning bör ses över om den kan förändras för att bättre passa det sam­hälle vi nu lever i. Familjer och relationer förändras, och lagstiftningen bör i detta fall inte vara moraliserande i sin styrning. Var och en bör vara fri att besluta vem som ska få ta del av kvarlåtenskapen efter hennes eller hans bortgång.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)