En trygg sjukförsäkring med människan i centrum

Motion 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. (S)

av Olle Thorell m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre fungerande samordning mellan statens, regionernas, kommunernas och arbetsgivarnas resurser för att säkra att alla får det stöd och den hjälp som krävs vid sjukdom och rehabilitering, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sjukförsäkringen är en central del i den svenska modellen och har under lång tid bidragit till att skapa trygghet. Det är därför viktigt att fortsätta utveckla försäkringen så att alla kan lita på att den ekonomiska tryggheten finns där när man behöver den.

Vi ser brister i dagens sjukförsäkring som behöver åtgärdas.

Sjukförsäkringen finns för att klara situationer då vi av olika skäl är så sjuka att vi inte kan sköta vårt arbete. Ibland kortare tider och ibland längre tider. Man måste kunna lita på att sjukförsäkringen ska hjälpa individen genom sjukdomen och att kunna komma tillbaka i arbete eller om det inte är möjligt få annat stöd för sin framtid.

Ett mera verksamt sätt vore att samordna de gemensamma resurserna på ett liknande sätt som redan sker i andra sammanhang där behov av hjälp från flera instanser finns (samordnad vårdplanering, samordnad rehabilitering, samordningsförbund m.fl.).

Om människan ses som den försäkringstagare hen är borde de gemensamma resurserna som finns samverka innan avgörande beslut tas som påverkar individen. En samverkan där givetvis även den som berörs ska kunna delta och där syftet måste vara att komma fram till en gemensam lösning där hänsyn tas till individen, och utgår ifrån hens behov.

För att sjukförsäkringen ska förbättras behövs en översyn gällande dels stödet till individen som behöver öka, dels samverkan mellan myndigheter som behöver stärkas.

Det finns idag ett begrepp i sjukförsäkringen om normalt förekommande arbete. Någon exakt definition av vilka arbeten som avses finns inte. Det är inte heller tydligt vilken förmåga en individ måste ha för att klara dessa arbeten. Det är av stor vikt att se över tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete.

Socialstyrelsen och Försäkringskassan har fått ett gemensamt uppdrag att arbeta för att samarbetet och dialogen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården förbättras. Dialogen mellan aktörerna måste fungera bättre än idag.

Vi anser att det är oacceptabelt att personer ska falla mellan myndigheterna på grund av bristande samarbete.

Ett nolltolerans-uppdrag har därför getts till Försäkringskassan och Arbetsförmed­lingen om att se till att övergången mellan myndigheterna fungerar.

Stödet till den som är sjuk måste bli bättre och myndigheter behöver samarbeta bättre för att säkerställa detta. En trygg och välfungerande sjukförsäkring är ett måste i ett välfärdsland med de ambitioner som vi har för Sverige.

Olle Thorell (S)

Åsa Eriksson (S)

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)