Nationellt centrum för cirkulär livsmedelsproduktion

Motion 2018/19:1985 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att förlägga ett nationellt centrum för utveckling av cirkulär livsmedelsproduktion i Växjö kommun i Kronobergs län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Genom samverkan mellan olika samhällsaktörer på kommunal och regional nivå arbetas det i Kronobergs län målmedvetet för att främja grön tillväxt och möjligheterna för en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Detta görs i enlighet med länets regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025, i syfte att få öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. Detta för att uppnå hållbar tillväxt i hela livsmedels­kedjan, från primärproduktion till konsument. Då behöver landsbygd och stad samverka, för att nå en hållbar utveckling för jobb och företag, för matproduktion och för en god förädlingsgrad. Detta arbetar Kronobergs län väl och framgångsrikt med och är därför väl lämpade för ett nationellt uppdrag för cirkulär livsmedelsproduktion. Det finns en bred samsyn mellan Växjö kommun, Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Regeringen bör därför undersöka möjligheten att skapa Refarm 2030 – ett nationellt centrum för reformering av svensk livsmedelsproduktion.

ClasGöran Carlsson (S)

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)