Omlokaliserade myndigheters ansvar för att främja regional forskning och utveckling

Motion 2018/19:1933 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om vissa omlokaliserade myndigheter ska få ett speciellt ansvar för att främja regionala forsknings- och utvecklingsmiljöer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen ställer sig bakom vad som anförs i motionen om att vissa omlokaliserade myndigheter ska få ett speciellt ansvar att främja regionala forsknings- och utvecklings­miljöer och tillkännager detta för regeringen

Landsbygdskommittén pekade i sitt slutbetänkande på att ca 10000 statliga myndig­hetsjobb bör omlokaliseras från Stockholm till andra delar av Sverige. Regeringen har även varit inne på samma linje men specificerat att ca 2000 statliga myndighetsjobb bör omlokaliseras under den här mandatperioden.

En bärande tanke i denna process är att omlokaliseringen ska styras mot ambitionen att skapa klusterbildningar av relevanta myndigheter i syfte att stärka verksamhetsnyttan vid omlokaliseringar. Det finns exempel på att klusterbildningar av statliga myndigheter främjar rekrytering, kompetensuppbyggnad och myndighetssamverkan. Flera myndig­heter med koppling till utbildningsfrågor ligger i anslutning till Sundsvall, trafikfrågor i anslutning till Borlänge och skogs- och jordbruksfrågor i anslutning till Jönköping.

Karlstadsregionen har i detta sammanhang en betydande potential för klusterbild­ning inom områdena samhällssäkerhet och totalförsvar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Elsäkerhetsverket, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet samt Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstad universitet ligger alla i anslutning till Karlstad.

En vidareutveckling av klusterbildningsmodellen vore att ge vissa av de utlokaliserade myndigheterna i uppdrag att främja den regionala forsknings- och innovationsmiljön inom relevanta områden för myndigheten. En nära samverkan mellan myndigheter, högskolor och universitet samt företag i linje med trippel helixmodellen är en central del av den framgångsrika svenska innovationsmodellen. Detta uppdrag skulle med fördel kunna ges i myndigheternas regleringsbrev. Därigenom skulle också effekterna av omlokaliseringen av myndigheter få en bättre inverkan på den regionala utvecklingen.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)