Konkurrensvillkor för privata ambulanshelikoptrar och ambulansflyg

Motion 2018/19:1932 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om momsen för upphandlade ambulanshelikoptrar och ambulansflyg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som ett avlångt och relativt glest befolkat land finns det ett betydande behov av att på ett effektivt och snabbt sätt kunna transportera akut sjuka eller skadade personer i Sverige. Ambulansflyg och ambulanshelikoptrar spelar därför en central roll inom den svenska sjukvården.

Det finns en rad olika organisationsformer för hur regioner och landsting får tillgång till ambulanshelikoptrar och ambulansflyg i Sverige. Vissa landsting har valt att bedriva funktionen själva och andra har valt att upphandla privata aktörer. Tillgången till privata aktörer bidrar till att skapa konkurrens vilket håller nere priserna på marknaden vilket i slutändan gynnar regioner och landsting. Ansvaret för att upprätthålla de krav som finns gällande bl.a. flygtimmar ligger då också hos den privata utföraren vilket sannolikt också leder till mer effektivitet i användningen av ambulansflyg och ambulans­helikoptrar.

De privata utförarna måste dock sedan 2014 betala moms på alla kostnader relaterade till flygplanen och helikoptrarna, inklusive tjänster kopplade till dem. Detta har försämrat dessa aktörers ekonomiska förutsättningar att bedriva ambulansflyg samt i någon mån även skapat snedvridna konkurrensförhållanden mot andra aktörer. Den så kallade Ludvikamomsen, där skattekontoret hanterar frågan, ska täcka landsting/regioners momskostnader, men de momskostnader som nu påförs de privata aktörerna täcks inte av de schablonmässiga sex procenten som landstingen får ingående momskostnader. Den utredning som belyste frågan under 2014 tittade endast på dåvarande avtal, men med nya avtal så får förändringen allt större genomslag till de privata utförarnas nackdel.

Ett sätt att hantera frågan är att omdefiniera ambulansflyg från vård till transport, vilket skulle medföra att de privata aktörerna kan påföra utgående moms och därmed göra avdrag för den ingående momsen. Ett annat alternativ är att undanta flygplan och helikoptrar som används för ambulanstransporter från den ingående momsen. Regeringen bör därför överväga att tillsätta en ny utredning som ser över frågan med syfte att åstadkomma en förändring som ger privata aktörer inom ambulansflyg möjlighet att bedriva verksamhet på en konkurrenskraftig nivå.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)