En starkare skogsnäring i Värmland

Motion 2018/19:1925 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skogsnäringen i Värmland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Värmland är ett av de län som är allra mest beroende av utvecklingen av de gröna näringarna. Utvecklingen av skogs- och jordbruket styr också till stora delar befolknings­utvecklingen på landsbygden då dessa näringar är de viktigaste arbetsgivarna där.

Äganderätten utgör ett fundament för de gröna näringarna. Äganderätten är en mänsklig rättighet, som skyddas av både regeringsformen och Europakonventionen. Att kunna utveckla sitt boende och sin verksamhet på landsbygden är grundläggande. Regleringar gällande bland annat strandskydd, energiframställning och regelverk för naturreservat begränsar ofta markägarnas möjligheter att bruka och vårda sin skog och mark. Tyvärr har äganderätten för markägare beskurits under en längre tid.

Den allra viktigaste näringen för Värmland är skogen. Skogen bidrar till att skapa en bra miljö, jobb, tillväxt och skatteintäkter. I Värmland är tre av länets fem största företag kopplade till skogsnäringen. Det finns över 20000 skogsägare och fler än 7500 skogsföretag. Det privata ägandet av skogen i Värmland är betydligt högre än riksgenomsnittet. Samtidigt har värdet på skogen och skogsfastigheter kontinuerligt ökat över tid vilket skapar välstånd och regional utveckling. Att värna en stark äganderätt för de privata skogsägarna är viktigt för att trygga denna värdeökning. Värdeökning skapar också kapital som kan användas för investeringar i företagande och entreprenörskap.

Värmland har unika förutsättningar för skogsbruket genom den växlighet och nederbörd som råder där samt de relativt korta avstånden mellan skogen och vidare­förädlingsleden. Ingen annanstans i världen finns det så mycket kompetens och erfarenhet samlad kring pappers- och massateknologin som i Värmland. I Värmland finns Paper Province som är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag som genom samverkan utvecklar och förbättrar sin och hela regionens konkurrenskraft. En omfattande samverkan mellan klusterorganisationen och Karlstad universitet sker redan idag för att bland annat utveckla produktionsteknik och vidareförädlingsprocesser inom skogsnäringen. Men detta samarbete kan ytterligare stärkas.

För att vidareutveckla skogsnäringen i Värmland behövs det en stark nationell och regional näringslivspolitik som kan värna generella branschvillkor såsom en stabil energipolitik, rimliga skatter på drivmedel och företagande och att ta bort onödigt regelkrångel. Men det krävs även satsningar på forskning och utveckling på skogsråvaror för att skogsnäringen ska bli ännu mer konkurrenskraftig i framtiden. Produkter från skogen används redan idag i t.ex. bilar, läkemedel och kläder och Sverige ligger långt framme på detta område. Genom skogens värde som en förnybar och koldioxidfri råvara är dess potential nästan obegränsad.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)