Möjlighet för personer med funktionsnedsättning att välja bostadsort

Motion 2018/19:1923 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C)

av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast se över hur Sverige ska uppfylla artikel 19 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vad gäller möjlighet och stöd för personer med funktionsnedsättning att själva välja bostadsort och bostad, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

År 2006 beslutade Förenta nationerna (FN) om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Året efter ratificerade Sverige konventionen. Det innebär att funktionshinderpolitiken i dag omges av ett internationellt ramverk, som den svenska politiken måste ställas i relation till.

I bland annat artikel nr 19 i konventionen kan man läsa:

Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bland annat genom att säkerställa att:

personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boendeformer,

personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bland annat sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället, samt

samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.

Men lever då Sverige upp till konventionen? Nej, och ett exempel på detta är att om du har en funktionsnedsättning som innebär att du har behov av stöd för ditt boende, har du inte samma möjlighet att välja bostadsort som andra. Det är kommunen du är skriven i som i stort bestämmer om man vill ge dig det stöd du behöver vid en flytt. Det kan till exempel handla om studier på annan ort under kortare eller längre tid. Det här innebär för många i princip en kommunarrest. Inte minst är det många med intellektuell funktionsnedsättning som drabbats av detta.

Per Lodenius (C)

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)