Lindra regelverket för evenemang och uppvisning av historiska fordon

Motion 2018/19:1854 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att lindra regelverket för evenemang och uppvisning av historiska fordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 1 oktober 2018 trädde Transportstyrelsens föreskrift TSFS2018:2 om uppvisning och tävling på väg med motorfordon i kraft. Detta utan att ett flertal berörda organisa­tioner ens fått kännedom om förslaget eller tillfrågats som remissinstanser.

Föreskriften är mycket otydlig och ogenomtänkt. Om den kommer att tillämpas på det sätt som utredarna beskrivit fullt ut innebär det att mängder av arrangemang med historiska fordon i framtiden antingen kommer genomföras i strid mot bestämmelserna, belasta länsstyrelserna med mängder av onödiga ärenden eller tvingas att upphöra.

Ett av de grundläggande kraven är att en ansökan ska skickas in senast fyra månader innan arrangemanget äger rum. Många föreningar tar beslut sent om enskilda arrange­mang och genom olika nätforum kan enskilda arrangemang genomföras bara timmar efter att de beslutats.

Det finns även en gråzon när det gäller vad som är uppvisning och vad som bara är vanlig trafik med äldre fordon.

Det bör ses över ifall föreskriften kan modifieras så att den endast tillämpas när det handlar om motortävling där man behöver förebygga fara. Inte vid uppvisning av historiska fordon som bara körs normalt på allmän väg.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)