Översyn av regelverk och kostnader för körkort

Motion 2018/19:1845 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket för körkortsutbildning bör ses över och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under åren har det blivit allt mer komplicerat att ta körkort, nya krav har ständigt tillförts och kostnaderna har ökat. Många ungdomar har idag helt enkelt inte råd att ta körkort. För ett land med många invånare som bor på landsbygden där kollektivtrafiken inte alltid gör det möjligt att pendla till arbete och samhällsservice är detta en allvarlig utveckling och ett definitivt hot mot arbetslinjen. Många yrken kräver idag körkort och alltför höga kostnader för körkort försvårar för företag och offentliga arbetsgivare att rekrytera rätt personal.

Många nya krav som tillförts regelverket för körkortsutbildning är säkert väl motiverade var för sig. Men sammantaget blir kraven på en körkortsaspirant alltför betungande, inte minst ekonomiskt. Det är hög tid för en översyn av hela regelverket, med målet att förenkla körkortsutbildningen och göra den mindre kostsam.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)