Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning

Motion 2018/19:1843 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om överimplementeringen av EU-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Näringslivets regelnämnd gjorde nyligen en opinionsundersökning bland ett betydande antal företag och företagsledare i landet. Resultatet var oroväckande. 32 procent tycker att de statliga reglerna blivit krångligare och bara två procent att de blivit enklare det senaste året. Och andelen som tycker det blivit enklare har minskat från 21 procent 2011 till endast två procent idag.

Ett stort problem är att EU-regler ofta överimplementeras i svensk rätt och tillämp­ning. Det gäller såväl när EU-rätt ligger till grund för svensk lagstiftning som förord­ningar från regeringen. Men det gäller också när reglerna tillämpas av myndigheter och kommuner.

Sverige borde införa en huvudregel om att nationella krav normalt inte ska gå över minimireglerna i EU-lagstiftningen. Den miniminivå som krävs för att en medlemsstat ska anses ha genomfört ett EU-direktiv på korrekt sätt ska vara utgångspunkten när EU-regler införs i svensk rätt eller tillämpas av svenska myndigheter och kommuner.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)