Försvåra för nazistisk organisering

Motion 2018/19:1785 av Anders Österberg (S)

av Anders Österberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda försvårandet för nazistisk organisering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har upprepade gånger fått kritik från FN:s råd för mänskliga rättigheter för att inte ha ett tillräckligt starkt skydd mot rasism. Att den militanta nazistorganisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) får demonstrationstillstånd är ett av problemen. Det är svårt att förstå varför folk ska tillåtas organisera sig för att utrota andra människor.

Yttrandefriheten är en av demokratins grundpelare, men den bör aldrig användas för att försvara nazisters rätt att hota och skrämma andra människor till tystnad. Därför bör riksdagen i enlighet med regeringsformen och FN:s konvention mot alla former av rasdiskriminering införa ett förbud mot rasistisk organisering.

När rasister tillåts sprida sina åsikter normaliseras de. När de tillåts verka öppet, arrangera demonstrationer och rekrytera nya medlemmar så har de möjlighet att styra det offentliga samtalet. Förintelsen visar vilka konsekvenser det kan få.

NMR är bara ett exempel på en rasistisk organisation som har våld som metod. Förutom att det är ett direkt hot mot individers säkerhet och mänskliga rättigheter så är det också ett hot mot demokratin då det begränsar vissa människors yttrandefrihet.

Med en kriminalisering skulle det bli svårare för de rasistiska organisationerna att finansieras, vilket skulle begränsa deras möjlighet till spridning. Det skulle även vara lättare att stoppa enskilda nazister och hjälpa dem ur rörelsen genom att kriminalisera själva organiseringen i stället för att som nu bara kunna lagföra de enskilda brott som den leder till.

Sverige är ett av de länder som undertecknat FN:s konvention mot alla former av rasdiskriminering. Därmed har vi förbundit oss att förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som en brottslig handling straffbar enligt lag.

Dessutom står följande i regeringsformen: Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

FN-konventionen och regeringsformen visar på att det i dagsläget redan finns lagligt stöd för att införa ett förbud mot rasistisk organisering. Med bakgrund i FN:s kritik mot Sverige kan ett sådant förbud ses som en skyldighet och en absolut nödvändighet att införa.

Vissa menar att en rörelse som finns under jord är svårare att hålla koll på för Säpo, men det används inte som argument mot kriminalisering av trafficking, narkotikahandel eller för den delen terrorismsamröre.

Det finns en naiv tro att just nazism bekämpas bäst med ett öppet samtal, men av historien har vi lärt att det inte är så.

Anders Österberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)