Försvarsupplysning och AFF

Motion 2018/19:1779 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett finansiellt stöd till Allmänna Försvarsföreningen för att långsiktigt trygga dess försvarsupplysande verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allmänna Försvarsföreningen (AFF) bildades i maj 1890. Det gamla förhållningssättet med centralförsvarsprincipen och det föråldrade indelningsverket ansågs inte längre ändamålsenligt. Det var i en förändrad tidsanda som föreningen uppstod. Den nyskapade föreningen kom att omfatta både anhängare av det föråldrade indelningsverket och av det nya värnpliktsförsvaret. Uppgiften 1890 var att samla alla försvarsvänner oavsett skilda uppfattningar i sakfrågor. Även idag är föreningens inställning att inte ta ställning i enskilda försvars- och säkerhetspolitiska sakfrågor. Istället är föreningen en intellektuell plattform för information, forum för debatter och seminarier. Föreningen ger sedan 1890 ut tidskriften Vårt Försvar. Föreningen är oberoende från politiska partier, organisationer eller myndigheter vilket ger föreningen en särskild självständighet.

Idag har föreningen ca 2700 betalande individuella medlemmar samlade i 14 länsavdelningar samt i samarbetsorganisationen Föreningen för Göteborgs Försvar. Ofta är landshövdingarna ordförande i länsavdelningarna. Verksamheten – som i allt väsentligt bedrivs regionalt – sker i egen regi eller tillsammans med andra organisationer, t.ex. Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Sveriges Försvarsutbildningsförbund. AFF:s existens är helt beroende av ideella och frivilliga krafter, beredda att satsa tid och engagemang i försvarsupplysningens tjänst. Verksamheten finansieras i huvudsak genom medlemsavgifter och i begränsad utsträckning av bidrag. Dessvärre har verksamheten under en rad år gått med underskott.

AFF har bedrivit sin verksamhet oavbrutet i 128 år. Om inte ett visst finansiellt tillskott kan skapas kommer föreningen att behöva avvecklas. Verksamheten och inriktningen behövs framgent i lika hög grad som vid dess bildande år 1890. Försvarsupplysning genom debatter, seminarier och konferenser behövs nu med hänsyn till den säkerhetspolitiska miljön i vår del av Europa, till omläggningen av försvarspolitiken mot ett nationellt försvar och ett upprättande av ett nytt totalförsvar.

Staten ger stöd i försvarsupplysning bl a genom statens stöd till de frivilliga försvarsorganisationerna och till Folk och Försvar. Jag/vi anser att även AFF bör få ett visst finansiellt stöd – därmed kan föreningens tydliga regionala verksamhet bevaras.

Ett sådant stöd kan – efter beslut av regeringen i regleringsbreven – t ex finansieras från ett eller flera av de inom utgiftsområde 6 uppförda anslagen:

  • 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap,
  • 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
  • 1:10 Nämnder m.m.
  • Eller från anslag som kommer att disponeras av den kommande myndigheten för psykologiskt försvar.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)