Haverikommission för att begränsa spridning av porr

Motion 2018/19:1768 av Carina Ohlsson (S)

av Carina Ohlsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att tillsätta en haverikommission/utredning med uppgift att begränsa spridningen av porr och stoppa spridningen till barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi vet att porrindustrin exploaterar kvinnors kroppar och reproducerar föreställningar om kvinnors underordning. Det är viktigt att lagföra de som begår brott i sexindustrin liksom att kriminalisera så kallad hämndporr och hot om att sprida privata sexfilmer och bilder. Det behövs mer kunskap om porrens skadliga verkan. Människors, kanske framförallt ungas, syn på sexualitet och jämställdhet påverkas av porr och därför finns det behov av att stärka sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Vi ser positivt på regeringens uppdrag till Skolinspektionen att granska hur denna undervisning sker idag och hur den kan förbättras.

Detta räcker dock inte när det är väl dokumenterat hur porrindustrin påverkar oss alla och hur porren förstör barns och ungas nyfikenhet på sex och sexualitet genom att utge sig för att just skildra sex och lust.

Genomsnittsåldern för när pojkar börjar titta på porr är 11,5 år. Det de då får se är extremt våld, och det är inte spelat våld, utan reellt. Kvinnor stryps så att de tappar andan och män trycker sina kön så långt ned i halsen på kvinnorna att de nästan kvävs. Det är denna typ av filmer som säljer, som våra barn möter och som formar unga människors självbild. Porrindustrin säljer in våldet under parollen this is what real men want.

Porren visar bilder av gruppvåldtäkter, grova sexuella övergrepp och förnedring av kvinnor och tjejer – den totala motsatsen till universella värderingar och offentliga politiska ideal om jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde.

Det finns vissa begränsningar i grundlagsskyddet när det gäller våldspornografi, som kan vara straffbart som tryckfrihetsbrottet olaga våldsskildring. Barnpornografi undantas dessutom helt från grundlagsskyddet och hanteras enligt brottsbalkens regler om barnpornografibrott.

Det skulle behöva tillsättas en haverikommission eller utredning som har verkligheten som utgångspunkt. Porren sexualiserar våld mot kvinnor och visar bilder av grova övergrepp och förnedring av tjejer och kvinnor. Vi anser att det är oacceptabelt att porrens värderingar tillåts stå oemotsagda trots officiella politiska mål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och alla människors lika värde. En haverikommission/utredning bör därför hitta sätt för hur vi kan begränsa porrens skadliga verkningar och hur spridningen ska kunna begränsas och stoppas framför allt till barn.

Sverige har tagit ledningen i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn genom kvinnofridslagstiftningen, sexköpslagen och lagen mot barnaga. Det var många som sade att det var omöjligt. Vi har visat vägen för jämställdhet, kvinnofrid och barnfrid. Den världsbilden ska vi fortsätta förmedla till barn, unga och vuxna. Porrindustrin står för det totalt motsatta. Låt inte den industrin och dess förespråkare få fortsätta stå i vägen för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Carina Ohlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)