Svensk livsmedelsproduktion och offentlig upphandling

Motion 2018/19:1697 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att all offentligt driven verksamhet bör göra upphandlingar utifrån minimikraven för svensk livsmedelsproduktion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det svenska jordbruket är unikt i sitt slag. Våra högt satta krav på en god djurhållning kombinerat med en mycket låg användning av antibiotika är två faktorer som gör att Sverige sticker ut jämfört med de flesta andra av världens länder. Det är viktigt att politiken tydligt signalerar att jordbruket är en bransch som är värd att satsas på. En central utgångspunkt är att det svenska jordbruket behöver goda och rättvisa spelregler som främjar fortsatt utveckling och tillväxt. Den internationella mjölkkrisen har under 2015 ytterligare ökat pressen på många av de svenska jordbrukarna.

Dagens system, där man vid upphandlingar lägger tonvikten på lägsta möjliga pris är oftast inte förenligt med ambitionen om att stärka svenskt jordbruk. Här finns det en stor förbättringspotential. Därför bör regeringen se över möjligheten att all offentligt driven verksamhet, inom ramen för vad lagstiftning på EU-nivå tillåter, bör göra upphandlingar utifrån minimikraven för svensk livsmedelsproduktion och djurhållning.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)