Jägar-id som identifiering vid åtelkameror och fällor

Motion 2018/19:1675 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som gör det möjligt att endast märka viltkameror med Naturvårdsverkets jägar-id för att anse kravet inom upplysningsplikten tillgodosett och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på hur viltfällor ska kunna märkas endast med Naturvårdsverkets jägar-id för att tillgodose kravet på kontaktuppgifter till ansvarig fångstman och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen bereder i skrivande stund ett lagförslag om att göra det tillåtet att sätta upp så kallade viltkameror/åtelkameror utan tillståndsplikt. Detta kommer dock att innebära en upplysningsplikt gentemot allmänheten om att kameraövervakning sker och vem det är som är ansvarig för övervakningen, allt enligt §16 kameraövervakningslagen. Detta är rimligt ur ett integritets- och tillsynsperspektiv men kan medföra risker för den enskilda jägaren som ska stå som ansvarig för den aktuella kameran. Hot och våld mot jägare har ökat och innebär idag att riskerna med att vara jägare blivit än mer påtagliga. Detta måste därför vägas in i hur märkning ska gå till vid exempelvis viltkameror. Regeringen måste därför när man återkommer till riksdagen med ett lagförslag i frågan tydliggöra att det jägar-id som finns i Naturvårdsverkets register på varje jägare är tillräckligt för att anse att kraven i §16 kameraövervakningslagen är uppfyllda.

Även fällor som placeras i naturen måste i Sverige vara märkta med namn och kontaktuppgifter till den fångstman som har placerat ut fällan och som är ansvarig för att vittja fällan vid bestämda tidpunkter. Även i dessa fall finns en stor risk för hot och våld gentemot de som bedriver viltvård på detta vis vilket gör att det borde räcka med att även fällor märks med jägar-id ur Naturvårdsverkets databas.

Erik Ottoson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)