Utöka överförmyndares möjligheter att inhämta information

Motion 2018/19:1623 av Gunilla Svantorp (S)

av Gunilla Svantorp (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om även försäkringsbolag bör omfattas av skyldigheten att uppge uppgifter som behövs för överförmyndares tillsynsverksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagsläget finns det t.ex. gode män till ensamkommande barn som struntar i att lämna in redogörelser för vad de har gjort i ett ärende, och överförmyndare saknar rättsmedel att vidtaga åtgärder.

Överförmyndare har rätt att inhämta material från banker när de ska granska om barnets pengar finns kvar, om en dements medel gått till den demente själv eller om någon ställföreträdare agerat oriktigt etc. Situationerna när detta behövs kan variera men det ger överförmyndare möjlighet att inhämta upplysningar för att sedan göra en korrekt granskning. När lagtexten skrevs var det mest hos banker som underårigas och huvud­mäns medel fanns. Idag är det dock allt vanligare att underårigas medel eller andra som har ställföreträdare också har medel placerade i en kapitalförsäkring som finns hos ett försäkringsbolag.

Försäkringsbolagen omfattas dock inte av skyldigheten att lämna upplysningar. Flera försäkringsbolag har meddelat överförmyndare att de inte lämnar ut upplysningar till överförmyndare utan menar att överförmyndare borde be de berörda att inkomma med dokumenten.

Men om t.ex. en överförmyndare utreder om en förmyndare förskingrat det under­åriga barnets medel kanske inte förmyndaren vill bidra med material till detta. Då bör försäkringsbolagen kunna åläggas att lämna ut dokument. Således bör även försäkrings­bolag omfattas av skyldigheten att lämna ut uppgifter som behövs för överförmyndares tillsynsverksamhet.

Gunilla Svantorp (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)