Högre bötesbelopp och utökad hastighetsövervakning vid vägarbetsplatser

Motion 2018/19:1598 av Kadir Kasirga (S)

av Kadir Kasirga (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafikbrott vid vägarbeten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetsmiljöproblem ser olika ut för olika yrkesgrupper. Vägarbetarnas arbetssituation är väldigt utsatt. Den höga hastigheten förbi vägarbetsplatser är det enskilt största arbets­miljöproblemet för vägarbetarna.

Fackförbundet Seko, som organiserar vägarbetarna, redovisar i en undersökning som gjordes i maj 2016 att 82 procent oroar sig för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet.

Nio av tio, 91 procent, tycker inte att trafikanterna tar tillräcklig hänsyn till dem som arbetar på vägen. Vid mätningar som gjorts vid enskilda vägarbeten har man kunnat se att drygt två av tre trafikanter brutit mot den gällande hastighetsbegränsningen. Under flera år har fackförbundet Seko, som organiserar vägarbetarna, krävt åtgärder för att minimera säkerhetsproblemen runt vägarbetsplatserna.

Man har ställt krav på väghållarens ansvar att vid större vägar, och där det är möjligt, alltid leda om trafiken.

För att stävja fortkörning krävs kraftigt höjt bötesbelopp vid hastighetsöverträdelse förbi vägarbetsplatser. Ytterligare åtgärd är att införa utökad hastighetsövervakning vid vägarbetsplatser.

Kadir Kasirga (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)