Sfi-undervisning för asylsökande

Motion 2018/19:1533 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till sfi-undervisning för asylsökande på sikt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Språken är en av de viktigaste nycklarna för en lyckad integration in i ett samhälle. Kan man inte språket så är det svårt att ägna sig åt andra studier, få ett arbete eller i övrigt delta i samhällslivet.

På grund av den omfattande flyktingkris som präglat Sverige under senare tid så har handläggningstiderna på Migrationsverket naturligt blivit mycket långa. Ofta kan det handla om mer än ett års väntan. Den väntetiden skulle kunna användas på ett mer effektivt sätt än idag.

Sfi ges idag bara till personer som fått besked om ett uppehållstillstånd. Den asylsökande som är ambitiös och snabbt vill lära sig svenska är hänvisad till den mer begränsade språkutbildning som ges av studieförbund och frivilligorganisationer. Det

skulle vara till fördel för integrationen om asylsökande fick möjlighet även till sfi-undervisning. Det gäller särskilt asylsökande som med stor sannolikhet kommer att få bifall på sin asylansökan.

Vi har samtidigt idag en situation med brist på sfi-lärare och utbildningsplatser inom sfi, som också måste beaktas. En förutsättning för att sfi ska kunna bli aktuellt för asylsökande är att antalet personer som genomgår sfi inte är lika stort som idag. Vid en mer begränsad invandring till Sverige av asylsökande och anhöriga till före detta asylsökande kan så bli fallet.


Regeringen bör mot denna bakgrund överväga att på sikt möjliggöra för asylsökande att studera sfi.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)