Villkorsskillnader inom camping- och gästhamnsnäringen

Motion 2018/19:1520 av Annicka Engblom (M)

av Annicka Engblom (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn av villkorsskillnaderna inom camping- och gästhamnsnäringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av de starkast växande sektorerna inom svenskt näringsliv och svenskt företagande är turismen. Siffror från Tillväxtverket visar att årsresultatet för 2014, när det gäller den totala mängden utländska turister, uppgick till drygt 20 miljoner. Av dessa var 68 procent flerdagsbesök, motsvarande 10,9 miljoner besök. Detta vittnar om den potential som finns i besöksnäringen.

Vi har i Sverige tusentals företagare som inom ramen för turistnäringen och ofta med små medel gör ett utmärkt jobb i att välkomna och se till att turisterna trivs. Problemet är att dessa företagare omfattas av en obalans kopplad till momsnivåer, vilket i sin tur ger olika utfall beroende på vilken näringsverksamhet som bedrivs.

För övernattning i gästhamn eller vinteruppställningsplats för båtar gäller idag 25 procents momssats. För tält, husbil eller husvagn på campingplats gäller momssats 12 procent. Gästhamnsverksamheten har en kort men intensiv säsong. Det brukar som norm röra sig om en period upp till tio veckor, där fem veckor är att beteckna som högsäsong. Under denna korta tidsperiod ska ägarna täcka sina årliga omkostnader. Campingnäringen däremot har en längre säsong, vilket innebär en större möjlighet att täcka omkostnaderna.

Momsskillnaden mellan dessa två näringar inom turistsektorn till campingverksamhetens fördel är av en diffus art. Det ger uppenbart fördelar för en näringsgren i förhållande till en annan och leder till en snedvriden konkurrenssituation.

Ambitionen bör därför vara att företag som verkar inom denna näring ges möjligheter att agera på likvärdiga villkor. Ambitionen bör likaledes vara att enhetliga regler ska genomsyras av ett gränsöverskridande perspektiv. Detta för att företag, länder emellan, i största möjliga mån ska ges möjlighet att konkurrera om turister på samma villkor.

Med anledning av detta bör regeringen överväga möjligheten till en översyn av villkorsskillnader inom camping- och gästhamnsnäringen.

Annicka Engblom (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)