Ändring av lagen om finansiell samordning

Motion 2018/19:1484 av Sofia Nilsson (C)

av Sofia Nilsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser bör ändras så att samordningsförbunden får behandla personuppgifter om individer som är föremål för rehabiliteringsinsatser inom ramen för den samverkan som finansieras enligt denna lag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) reglerar samordnad rehabilitering mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regioner/landsting och kommuner då ordinarie verksamhet eller ordinarie samverkan inte erbjuder tillräckliga möjligheter att möjliggöra individers rehabilitering.

Samordningsförbunden har till uppgift att:

  1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
  2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
  3. Finansiera sådana insatser som avses ovan i punkten 2 och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.
  4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas.
  5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.
  6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Uppföljningen ska redovisas i redovisningssystemet SUS som administreras av Försäkringskassan. Denna redovisning omfattas av en mängd personuppgifter som måste hanteras av samordningsförbunden. Även i daglig verksamhet hanteras personuppgifter.

Efter en dom i mål 6155-16 av den 18 oktober 2016 i Förvaltningsrätten i Stockholm kan konstateras att Finsam-lagen behöver förtydligas så att samordningsförbunden utan att bryta mot personuppgiftslagstiftning kan hantera de personuppgifter om individer som är föremål för rehabiliteringsinsatser som man har att redovisa och följa upp.

Efter införandet av GDPR är behovet av att förtydliga lagen än mer påtagligt för att det ska gå att bedriva verksamhet inom samordnad rehabilitering inom samordnings­förbunden i enlighet med gällande lagar. Det går att konstatera att det inte finns någon samsyn angående hantering av personuppgifter mellan de samverkande myndigheterna och samordningsförbundens roll varvid ett förtydligande av lagen är angeläget.

Sofia Nilsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)