Hastighetssänkningar

Motion 2018/19:1447 av Carl-Oskar Bohlin (M)

av Carl-Oskar Bohlin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hastighetssänkningar på större vägar utan mitträckesseparering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under hösten 2016 lanserade Trafikverket åtgärder för hastighetsanpassningar i länsvisa rapporter. Där framgår tydligt att framförallt landsbygdslän får sänkta hastigheter på en lång rad viktiga riksvägar där det idag inte finns mitträcken. På många av dessa platser finns ingen plan för att i framtiden bygga mitträcken. Således handlar det om permanenta hastighetssänkningar från 90 till 80 km/h. Många storstadslän påverkas knappt av hastighetsrevisionen eftersom man har ett vägnät som i stor utsträckning redan byggts om till mitträckesvägar. En generell hastighetssänkning likt den som nu föreslås vore kraftigt skadlig för länen utanför storstadsregionerna. Besöksnäring såväl som arbetspendling skulle drabbas hårt om hastigheterna sänktes. Det påverkar i grunden attraktiviteten i att leva och bo utanför storstäderna. Med anledning av detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna att se över möjligheterna att 90 km/h även fortsättningsvis ska bibehållas på vägar utan mitträcke där denna hastighetsgräns idag råder.

Carl-Oskar Bohlin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)