Fler statliga jobb på mindre orter

Motion 2018/19:1446 av Carl-Oskar Bohlin (M)

av Carl-Oskar Bohlin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med en redogörelse för hur man tänker säkerställa att inte fler statliga jobb flyttas från mindre orter i Sverige till storstadsregionerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ända sedan myndighetsutlokaliseringen på 70-talet har det varit en bärande politisk idé att statliga arbetstillfällen ska vara fördelade över landet och inte bara finnas i Stockholmsregionen. Samtidigt blir det mer och mer uppenbart hur flertalet statliga förvaltningsmyndigheter väljer att bedriva ett eget centraliseringsarbete och flytta tidigare utlokaliserade tjänster tillbaka till storstadsregionerna.

Det går stick i stäv med de politiska intentioner som ligger bakom tanken med utlokaliseringen av statliga jobb. Sedan 2007 har över 7500 statliga jobb skapats i Stockholm, motsvarande tillväxt av statliga jobb har inte skett i resten av landet. Den senaste raden av exempel återfinns bland annat i Skatteverkets omlokalisering och sammanslagning av verksamheter. Totalt handlar det om 510 jobb som flyttas från mindre till större orter. Enskilda statsråd gömmer sig ibland bakom formuleringen att det är myndigheterna själva som bär ansvar för hur man väljer att organisera sin verksamhet. Faktum kvarstår dock, lika tydligt som det stadgas i RF 2:6, regeringen styr riket. Eftersom flertalet förvaltningsmyndigheter nu så uppenbart väljer att organisera sig på ett sätt som går emot de politiska intentioner som varit vägledande för utlokali­seringen bör regeringen förtydliga sin styrning av våra förvaltningsmyndigheter.

Det bör därför ges regeringen till känna att man snarast ska återkomma till riksdagen med en redogörelse för hur man tänker säkerställa att fler statliga jobb inte flyttas från mindre orter i Sverige till storstadsregionerna.

Carl-Oskar Bohlin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)