Tydligare redovisning av genomförande parters arbete rörande multilateralt bistånd

Motion 2018/19:1374 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydligare redovisa i vilken grad genomförande parter efterlever Sveriges strategi och målsättningar inom biståndet i kommande resultatredovisningar av det multilaterala biståndet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna är positiva till en sammanhängande strategi för multilateralt utvecklingssamarbete och menar att en sådan strategi utgör en bra grund för framtida beslutsfattande. Vi önskar dock en ökad transparens inom biståndet där det är möjligt att följa biståndet från givare till genomförande. Sverigedemokraterna ser exempelvis initiativet openaid.se, men framhåller samtidigt en del brister. För att komplettera resultatskrivelserna till riksdagen menar vi att den information som framgår på openaid.se måste utvecklas och att exempel på resultat tydligare ska redovisas där.

När bistånd kanaliseras via multilaterala organisationer är det ofta en kanal för andra genomförandepartner inom ramen för insatserna. Exempelvis ser vi hur en betydande del av SIDAs stöd till FN förmedlas vidare till civilsamhällesorganisationer, såväl nationella som lokala gräsrotsorganisationer och vi ser hur de stora landbaserade humanitära fonderna i vissa fall kanaliserar upp till 80 procent av medlen genom enskilda organisationer.

Användandet av multilaterala organisationer för att kanalisera svenskt bilateralt bistånd har ökat kraftigt under 2000-talet varför vi menar att det finns risk att en alltför stor tilltro sätts till de multilaterala organisationerna, som ansvarar för att kanalisera pengar, samtidigt som kontrollen och uppföljningen av genomförandepartner halkar efter. Transparensen förbättras och det måste bli betydligt lättare att kunna följa ett bistånd inom exempelvis ett landområde från givare genom multilaterala organisationer till genomförandepartern. Riksdagen bör uppdra till regeringen att tydligare redovisa i vilken grad genomförandepartner efterlever Sveriges strategi och målsättningar inom biståndet i kommande resultatredovisningar av det multilaterala biståndet.

Markus Wiechel (SD)

Björn Söder (SD)

Ludvig Aspling (SD)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

Tobias Andersson (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)