Översyn av reglering av sportfiske

Motion 2018/19:1322 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att närmare se över straffskalan för illegalt fiske och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur mycket fisk som får tas ut ur Sverige utan tullavgift och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Turismen i Sverige utvecklas i snabb takt där olika outdooraktiviteter blir allt mer populära. En sådan aktivitet är sportfiske, som drar till sig inhemsk såväl som internationell turism. Det ökade intresset för med sig att mängden fångad fisk ökar, vilket lockat till illegal fiskeverksamhet. I Kronobergs län har det i närtid förekommit flera uppmärksammade fall av illegalt fiske med nät, utan att dessa personer har kunnat lagföras. Kringresande ligor sätter detta i system och tjänar stora summor pengar på illegalt fiske och utförsel av fisken ur landet.

Sportfisket är en nationell resurs som behöver regleras för att bli långsiktigt hållbar. Därför krävs det en översyn av lagstiftningen men även ett aktivt arbete av de lokala fiskevattenområdena där lagstiftningen har en tydlig koppling. Fiskevattenområdena reglerar fisket med lokala begränsningar av uttaget. Trots detta förekommer ett stort s.k. frysboxfiske där turister fiskar sin kvot dagligen och fryser ner fisken för att transportera hem den efter vistelsen. Detta innebär att betydande mängder fisk kan medbringas ut ur landet utan kontroll. Detta förfarande motverkar hållbarhetstanken i hur vi förvaltar våra naturresurser.

ClasGöran Carlsson (S)

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)