Olyckor på vägarbetsplatser

Motion 2018/19:1317 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur olyckorna kan minskas samt hur fler mobila fartkameror kan användas vid vägarbetsplatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år sker det ungefär 300 trafikolyckor vid vägarbeten i Sverige där någon person – trafikant eller vägarbetare – skadas eller omkommer. Det är en siffra som skulle kunna minskas betydligt om regler och tillämpningar av rutiner skulle följas bättre och justeras.

Fackförbundet Seko uppger att 91 procent av deras medlemmar som arbetar vid vägarbeten anser att trafikanterna inte tar tillräcklig hänsyn till dem som arbetar vid vägarbeten vid en undersökning i juni 2016. 82 procent oroar sig ibland eller ofta för sin säkerhet på jobbet. Det är en märkbar ökning från de 72 procent som oroade sig 2011 och de 47 procent som var oroade 2009.

Även om möjligheter finns att använda fartkameror vid vägarbeten är det sällan de används. Enligt olika mätningar kör 50–60 procent av bilisterna för fort förbi de hastighetssänkta sträckorna vid vägarbeten. Efter den förändring av reglerna för arbetsmiljö och säkerhet vid vägarbeten som gjordes 2013 har bristande rutiner och okunskap om vem som har ansvar för säkerheten blivit markant, speciellt när det är underleverantörer inblandade som inte har avtal med Trafikverket.

Att leda om trafiken är den mest effektiva metoden för att minska olyckorna, men ofta saknas de möjligheterna. En sänkning av hastigheten kan då leda till att olyckorna minskar, men så länge bilisterna inte följer de angivna hastighetsbegränsningarna minskas skyddet. Regeringen bör därför se över hur olyckorna kan minskas och hur fler mobila fartkameror kan användas vid vägarbeten.

Mattias Ottosson (S)

Johan Andersson (S)

Teresa Carvalho (S)

Johan Löfstrand (S)

Eva Lindh (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)