Bredband i glesbygd

Motion 2018/19:1301 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att de resurser som satsas för utbyggnad av bredband kommer även mindre kommuner och landsbygd till del och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Internet och bredband har funnits länge nu. Trots detta är det ibland svårt att få en väl fungerande bredbandsuppkoppling ute i glesbygden. Teknikutvecklingen går konstant framåt, men få framsteg görs för att även de som bor eller vistas långt från stadskärnorna ska kunna ta del av omvärlden.

Regeringen har beslutat om att företag och kommuner ska samverka när de exempelvis gräver ner kablar och rör så att samordningen ökas. Det är mycket bra, men tyvärr inte tillräckligt. Även den stora satsning på bredband som regeringen tillfört är bra, men det är inte enbart pengar som behöver tillkomma. Regelverket för hur pengarna används och hur fler kan få ta del av utbyggnaden bör ses över. Kostnaden per hushåll för att få fiber blir oerhört stor i de glesbefolkade områdena. Bidragen som går att söka täcker inte kostnaderna och kommunerna är förbjudna att skjuta till kapital för fiberdragning. De kommersiella aktörerna bygger enbart ut it-infrastrukturen där det är lönsamt, vilket lämnar glesbygdsbefolkningen ensam utan hjälp från vare sig marknaden eller kommunen.

Det finns flera problem med dagens regelverk. Det finns pengar som kommunerna kan söka för utbyggnad av bredband, men mindre kommuner har inte resurserna att hantera den administrativa börda som åläggs en kommun vid en ansökan. Det finns också problem med den fasta stödprocenten och upplägget på de bidrag som finns som innebär att pengarna inte alltid hamnar där de bäst behövs. Ett annat problem är att regelverket är samma oavsett om det är ett minimalt projekt eller ett gigantiskt projekt.

Det är bra att regeringen satsar på bredband i glesbygd. Samtidigt kan vi se en viss problematik i det nuvarande regelverket. Här bör regeringen se närmare på om pengarna används på önskat sätt och även de allra minsta kommunerna får ta del av möjligheterna.

Johan Löfstrand (S)

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)