Utred införande av digital 180-dagarsgaranti genom kabel eller radio

Motion 2018/19:1297 av Markus Selin (S)

av Markus Selin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för en 180-dagarsgaranti för installation av bredband och mobiltjänster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hela Sverige ska leva. I december 2016 lanserade regeringen en ny bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi. Strategin innehåller tre mål om tillgång till bredband och mobiltjänster:

  • Mål 1: 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.
  • Mål 2: År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.
  • Mål 3: År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

År 2010 lanserade även EU-kommissionen En digital agenda för Europa. Den digitala agendan innehåller två specifika mål avseende tillgång till bredband: Alla i Europa ska senast år 2020 ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s och 50 procent av Europas hushåll ska abonnera på internetförbindelser med en hastighet på över 100 Mbit/s år 2020.

Angående mål1 i regeringens bredbandsstrategi bedömer Post- och telestyrelsen att ca87–90 procent av alla hushåll och företag kommer att ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Det innebär att PTS bedömer att målet om 95 procents tillgång år 2020 riskerar att missas och därför följaktligen även målen för 2023 samt 2025. Statlig finansiering av bredbandsutbyggnad kan också vara nödvändig för att ansluta fler hushåll och företag i områden där marknadsmässiga förutsättningar saknas. Genom att införa en nationell digital 180-dagarsgaranti för stabila mobila tjänster av god kvalitet eller genom kabel, från att hushållet eller företaget beställer tjänsten till att denna är installerad, skulle etappmålen stödjas. Denna garanti skärper och stödjer utbyggnadsplanerna.

I och med att alla får tillgång till grundläggande digitala tjänster så stärks demokratin, yttrandefriheten och möjligheten till enklare företagande såsom en rikare vardag. Mot denna bakgrund ska riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en 180-dagarsgaranti för installation av bredband och mobila tjänster.

Markus Selin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)