Sammanhållen bredbandsutbyggnad i hela landet

Motion 2018/19:1294 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att på ett sammanhållet sätt ge tillgång till bredband i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den snabba tekniska utvecklingen har inneburit en revolution för möjligheterna till kommunikation, bildning och kulturupplevelser och därmed ett lyft för demokratin. Vi måste se till att tekniken görs tillgänglig i hela landet. För att stärka möjligheterna att leva, jobba och bo i olika delar av Sverige är tillgången till bredband en viktig faktor. Det ger möjligheter till hemarbete, för småföretagen, skolan och det livslånga lärandet.

Sverige ska vara bäst i världen på att ta till vara digitaliseringens möjligheter så att våra företagare och invånare, varhelst de befinner sig och varhelst de väljer att starta ett företag, ska kunna ha tillgång till en bredbandsinfrastruktur i världsklass. Det är målet, men vi är inte där ännu.

Riksdagen har tidigare ställt sig bakom regeringens förslag som syftar till att göra det billigare att bygga bredband, exempelvis genom ökad samordning av grävprojekt. En lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät trädde i kraft den 1 juli 2016. Regeringen har också beslutat om regionala bredbandskoordinatorer som ska verka ute i länen och skapa förutsättningar för utbyggnad av såväl fast som mobilt bredband inom sitt län men även för länsöverskridande samarbeten om utbyggnad. Det har varit en stor efterfrågan på de medel som regeringen har satsat på bredbandsutbyggnad inom ramen för landsbygdsprogrammet i gles- och landsbygd.

Utbyggnaden av bredband sker till stora delar marknadsdrivet och i konkurrens. Staten är en central aktör för att säkerställa att alla får tillgång till bredband, även där marknadsaktörerna inte är intresserade och där s.k. byalagslösningar (när en förening med statligt ekonomiskt stöd och ofta med stort ideellt engagemang, upphandlar och genomför en fiberutbyggnad inom sitt geografiska område) inte finns.

Vi har i Västmanland tyvärr sett många exempel där privata aktörer inte uppfyller de löften de gett slutkonsumenter i avtal och även flera vita fläckar där ingen aktör erbjuder bredbandsuppkoppling till vare sig boende eller företag. Staten bör samordna utbyggnaden för att leva upp till det ansvar som det offentliga har för tillgänglig samhällsservice och för att ge möjlighet till tillväxt och företagande i Sveriges alla delar.

I riksdagen och i regeringsställning har Socialdemokraterna men även Centerpartiet drivit på för att en utbyggnad ska få rimliga förutsättningar. Kanske för att dessa två partier ofta finns med i styret av orter i glesbygd och landsbygd. Det bör kunna utgöra en bra grund till en långsiktigt hållbar lösning på nationell nivå.

Åsa Eriksson (S)

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)