Regelverk och tillsyn i föreningslivet

Motion 2018/19:1282 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)

av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag på hur regelverk och tillsyn ska skärpas i syfte att förhindra att våldsbejakande och icke-demokratiska organisationer får skattefinansierat stöd, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Demokratiska värderingar

En viktig faktor för att allmänhetens stöd för offentliga bidrag till det civila samhället ska kunna upprätthållas är att dessa bidrag fördelas på ett ansvarsfullt sätt. Mottagare av sådant skattefinansierat stöd ska uppfylla vissa minimikrav på kvalitet och samhällsnyttigt innehåll. Allt annat är att visa bristande respekt för demokratin och skattebetalarnas pengar.

Det är ett återkommande problem i Sverige att organisationer erhåller skattefinansierat stöd trots att dessa haft våldsbejakande eller islamistiska tendenser. Detta har skett trots att det har förekommit att organisationer av nämnda slag uppmanar till lagbrott, inte ställer sig bakom demokratiska grundprinciper såsom yttrande- och mötesfrihet, inte ställer sig bakom män och kvinnors lika värde etcetera. Även om regeringen Löfven under mandatperioden 2014–2018 började adressera denna problematik något, så är Sverigedemokraterna övertygade om att det kommer behövasbetydligt mer kraftfullt fram. Vi sverigedemokrater vill därför att regeringen ska ta fram förslag kring hur regelverk och tillsyn ska kunna skärpas ytterligare så att våldsbejakande och icke-demokratiska organisationer inte ska kunna erhålla skattefinansierat stöd.

Åtgärder mot våldsbejakande extremism och icke-demokratiska organisationer

Att Center mot våldsbejakande extremism och dess verksamhet har kommit på plats, ser vi sverigedemokrater positivt på. Centrets viktiga arbete med att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, är en utveckling som Sverigedemokraterna avser att noga följa. Att skärpa tillsyn och regelverk så att dessa försvårar för våldsbejakande och icke-demokratiska organisationer att verka i landet är avgörande. Sverigedemokraterna vill att polisen och övriga berörda myndigheter får ökade resurser och bättre metoder för att kunna samverka och implementera det arbetet. Vi vill särskilt understryka behovet av att grundligt se över vilka organisationer som får skattefinansierat stöd. Våldsbejakande och icke-demokratiska organisationer, som exempelvis islamistiska varianter, ska inte kunna komma undan med att erhålla skattefinansierat stöd genom att signalera en viss värdegrund utåt men samtidigt ha en helt annan agenda i själva verket.

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Aron Emilsson (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)