Stärkta utbildningsinsatser ger fler jobb

Motion 2018/19:1186 av Elin Gustafsson m.fl. (S)

av Elin Gustafsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärkta utbildningsinsatser ger fler jobb och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt fler människor har idag ett arbete att gå till. Det är en vinst för den enskilda människan men också för hela samhället. Den socialdemokratiskt ledda regeringen vidtog under 2014–2018 många viktiga åtgärder som haft bra effekt när det gäller att förbättra och ge tryggare villkor på svensk arbetsmarknad.

När människor har ett jobb att gå till eller en sysselsättning att ägna sig åt bidrar det till att minska klyftorna i hela samhället. I Sverige har vi idag bra tillgång till arbetskraft men ändå är kompetensförsörjningen en utmaning för att sysselsättningen ska kunna öka än mer. Detta syns tydligt både i offentlig sektor och inom näringslivet. Därför måste ytterligare insatser göras.

Förutom utmaningen med kompetensförsörjning skiljer sysselsättningsgraden sig åt bland annat mellan män och kvinnor samt mellan låg- respektive högutbildade. Detta samtidigt som kvinnor fortfarande tvingas ta ansvar för den största delen av obetalt hemarbete och största delen av uttaget i föräldraförsäkringen. Det är tydligt att arbetsmarknaden inte är jämlik eller jämställd och att allas kompetens inte tas till vara fullt ut. Därför krävs åtgärder med ett tydligt jämställdhetsperspektiv och som samtidigt fokuserar på att möta arbetsmarknadens behov av främst yrkesutbildad arbetskraft.

En sådan åtgärd som behövs skulle vara att identifiera åtgärder för hur den segregering som finns mellan kvinnligt dominerade yrken och manligt dominerade yrken kan brytas. Detta för att ta vara på den fulla kompetens som finns på arbets­marknaden. Att kvinnor söker sig till en viss typ av yrken och män till andra syns redan i skolan inför valet av gymnasieprogram.

Att kvinnor som grupp fortfarande tjänar mindre än män under ett arbetsliv gör det extra viktigt att till dess att arbetsmarknaden är helt jämställd möjliggöra vidare­utbildning och byte av yrkesinriktning. Det är särskilt viktigt inom de kvinnodomine­rade yrkesgrupperna som har ofta har lägre löneläge, samt att säkerställa att ekonomiska hinder undanröjs. På så sätt ges fler, men främst kvinnor, en faktisk möjlighet till vidareutbildning.

Förutom att undanröja ekonomiska hinder krävs också fler faktiska vägar till utbildning och möjligheter till komplettering av kunskap över hela landet. Kunskap är makt och måste därför delas och tillgängliggöras för fler. Detta är avgörande för att få ett jämlikt samhälle och ett starkare Sverige där fler människor har ett jobb att gå till.

Elin Gustafsson (S)

Anna Wallentheim (S)

Hillevi Larsson (S)

Marianne Pettersson (S)

Niklas Karlsson (S)

Rikard Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)