Digitalisering och service till företag

Motion 2018/19:1170 av Teresa Carvalho (S)

av Teresa Carvalho (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förbättra tillgången till digital offentlig service och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi lever i en snabbföränderlig och spännande tid. Digitaliseringen berör hela samhället och kommer antagligen inom en snar framtid att ge upphov till nya lösningar och innovationer som vi knappt kan föreställa oss idag. Den strukturomvandling som digitaliseringen innebär kan med stor relevans jämföras med den samhällsomvälvning som industrialiseringen på sin tid medförde. De senaste decenniernas tekniksprång och den utveckling vi nu ser och anar framför oss kan innebära nya förutsättningar, behov och villkor för både människa och samhälle, för företag och offentlig sektor, för tillväxt och hållbarhet.

Det är nödvändigt för Sverige att hänga med i digitaliseringen för att behålla sin position som innovationsland och stärka sin konkurrenskraft. Sverige har många entreprenörer och informations- och kommunikationsföretag som gör det uppkopplade, smarta, resurseffektiva samhället möjligt. Men för att näringen ska fortsätta att utvecklas hållbart krävs samhälleliga insatser inom bland annat digitalisering. Och digitaliseringen måste genomsyra hela samhällsutvecklingen.

En viktig del som politiken kan bidra med är att underlätta medborgares och företags kontakt med offentlig sektor, exempelvis genom digitaliserad ärendehantering. Så sent som nyligen har företagare kunnat lämna in sin årsrapportering digitalt och myndigheter har fått i uppdrag att utveckla former för digital service. Men det är ett arbete där mycket återstår som behöver utvecklas och hållas i. Det är dels en uppgift för enskilda myndigheter att åta sig, dels ett strategiskt och sammanhållet arbete som regeringen behöver ta ansvar för.

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)