Se över påföljden för att köra ifrån polisen

Motion 2018/19:1165 av Heléne Björklund (S)

av Heléne Björklund (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över straffpåföljden när en person kör ifrån polisen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt trafikförordningen 2kap. 3§ ska en trafikant lyda en polismans anvisning för trafiken. Det vill säga, en förare ska stanna vid polismans tecken eller uppmaning.

Så här lyder lagtexten: 3§ En trafikant ska lyda en polismans anvisning för trafiken. En anvisning som ges av en polisman gäller framför trafikreglerna och sådana anvisningar som avses i 2§.

Den som inte har något att dölja stannar vanligtvis vid polismans uppmaning. Men den som har narkotika eller stöldgods i bilen, den som kör ifrån ett rån eller den som kör påverkad eller utan körkort vill ofta inte stanna för polis.

Den som har en pågående brottslig aktivitet har istället ett starkt intresse av att köra ifrån polisen. Påföljden för att köra ifrån en polis är i dagsläget alldeles för lindrig, trots att konsekvenserna av denna handling kan bli hetsiga biljakter med fara för andra människors väl och ve. I värsta fall med dödlig utgång (ex. Hjulstabron 2013). Men följden kan också bli att polisens arbete med att upprätthålla lag och ordning, att minska brottsligheten och öka människors trygghet inte respekteras.

Det bör övervägas om lagstiftningen ska ses över så att det blir ett kännbart straff för den som försöker köra ifrån polisen.

Heléne Björklund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)