En värdig sjukförsäkring

Motion 2018/19:1144 av Teres Lindberg (S)

av Teres Lindberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en värdig sjukförsäkring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sjukförsäkringen är grundläggande för att hålla ihop samhället och för vår tillit till hela välfärdsstaten. Vi måste kunna lita på att den trygghet vi betalt för, via sjukförsäkrings­avgiften, verkligen finns där den dagen vi behöver den. Den som blir sjuk och inte kan arbeta ska inte bli fattig och stressas tillbaka till jobbet för tidigt.

Rätten till både rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar att komma tillbaka till arbete måste stärkas. Inom den generella välfärden har vi byggt upp en sjukförsäkring som ska ge ett fullgott inkomstskydd vid sjukdom. När den stora majoriteten medborgare har sin inkomst försäkrad i samma sjukförsäkring fungerar den som en riskutjämning. Eftersom alla bidrar och har samma villkor men en del grupper löper större risk att bli sjuka fungerar sjukförsäkringen som en solidarisk omfördelning mellan kvinnor och män, lågavlönade och högavlönade och mellan olika perioder i livet.

Den borgerliga regeringen försämrade mellan 2006 och 2014 inkomstskyddet för sjuka på flera sätt. Genom jobbskatteavdragen skapades en skatteorättvisa där sjukskrivna betalar mer skatt på sin inkomst än de som förvärvsarbetar. De införde en rehabiliteringskedja med alltför snäva och stelbenta tidsgränser för när arbetsförmågan ska bedömas och en stupstock där sjuka utförsäkrades. Möjligheten att få sjukersättning för personer som på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid har försämrats betydligt.

De missförhållanden som alliansregeringen skapade med sitt systemskifte i sjukförsäkringen finns i stor utsträckning kvar. De åtgärder som gjorts de senaste åren är otillräckliga. Det krävs alltså ett omfattande renoveringsarbete innan vi kan säga att vi har en rimlig och mänsklig sjukförsäkring. De tidsgränser som omgärdar sjukförsäkringen bör omvandlas till stödjepunkter, där den enskilde rustas med tydliga rehabiliteringsrättigheter. För att människors tillit till hela välfärdsstaten ska stärkas samt för att människor ska veta att samhället ställer upp när jag som mest behöver det bör taket på sikt höjas så att fler av de försäkrade får 80 procent av sin inkomst från sjukförsäkringen när de blir så sjuka att de inte kan arbeta.

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)