Uppföljning av beslut fattade av riksdagen

Motion 2018/19:1110 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att kräva tydlig uppföljning av beslut fattade av riksdagen avseende ändamålsenlighet och ekonomisk effektivitet i enlighet med vad som anförs i motionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagens möjligheter att opartiskt och kontinuerligt utvärdera förslag och reformer är avgörande för att riksdagsledamöter och andra förtroendevalda över landet ska kunna fatta så välinformerade beslut som möjligt. För att kunna följa upp genomförda reformer, granska deras effektivitet och därefter fatta beslut om nya reformer eller vidare påbyggnad av tidigare reformer måste riksdagen få återkoppling på reformernas effekt. Sådana återkopplingar är dock något som i stor utsträckning saknas i dagens riksdag.

Många av de politiska beslut som fattas beslutas idag på oklar grund utan tydliga mål med reformen, och alltför ofta saknas också krav på och rutiner för återkoppling till riksdagen om beslutens effekt. Ekonomisk effektivitet bör alltid vara en relevant faktor av respekt för skattebetalarnas pengar. Dock är inte alla politiska beslut som fattas grundade på ekonomiskt rationella principer, varvid det även blir nödvändigt att utvärdera om reformer och beslut har avsedd effekt på andra politiska mål som är relevanta för beslutet – såsom exempelvis jämställdhet eller miljöpåverkan. Ordningen bör vara som sådan att samtliga beslut som riksdagen fattar bör utvärderas och följas upp mot ekonomisk effektivitet samt andra ändamålsenliga relevanta mål för beslutet, som självfallet bör avgöras från ärende till ärende. Förutsättningarna att fatta välinformerade och korrekta beslut blir annars för svaga.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)