Gör en ordentlig genomlysning av Statens institutionsstyrelse (Sis)

Motion 2018/19:1092 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)

av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en ordentlig genomlysning av Statens institutionsstyrelse (Sis) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under hösten 2018 har det kommit flera larmrapporter om den ansträngda situationen inom Statens institutionsstyrelse (Sis). Rapporterna har främst handlat om inflödet av droger på de så kallade LVM-hemmen. På institutioner som ska hjälpa människor ur tunga missbruksproblem är det idag ibland lättare att få tag i droger än ute i samhället.

Detta måste få ett slut. Men problemen slutar inte där för Statens institutionsstyrelse. Idag är Sis snarare en plats för förvaring av människor som befinner sig i extremt utsatta situationer än en plats där de kan få den vård och rehabilitering som de behöver.

Vidare är hot och våld vardag, både för klienterna och för personalen som arbetar på institutionerna. Personalomsättningen inom Sis är hög och det är inte ovanligt med underbemanning som leder till klientnära ensamarbete. Detta påverkar de anställdas arbetsmiljö negativt men försämrar också personalens möjligheter att göra ett professionellt arbete med den enskilda klienten i fokus. Platsbrist på institutionerna leder till långa väntetider på placeringar vilket också är negativt för individerna och pressande för myndigheten.

Idag polisanmäls endast en bråkdel av alla incidenter kopplade till hot och våld som sker ute på institutionerna. Våldet som personalen utsätts för hade aldrig accepterats ute i det öppna samhället. Där hade händelserna polisanmälts direkt. Tyvärr har det gått så långt att klienterna kan begå kriminella handlingar utan några konsekvenser. Justitieombudsmannen har slagit fast att Sis måste göra individuella bedömningar innan en polisanmälan görs mot en klient med hänvisning till att de omfattas av sekretessbestämmelser. Givetvis ska det tas hänsyn till den enskildes sekretesskydd, men grundregeln måste ändå vara att allt våld som begås av en straffmyndig person ska polisanmälas.

För att komma till rätta med problemen behövs det en ordentlig genomlysning av hela myndigheten samt att myndigheten får de resurser som krävs för att kunna bygga upp en verksamhet som kan fungera som en trygg miljö för såväl klienter som anställda.

Teres Lindberg (S)

Kadir Kasirga (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)