Fler yrkeshögskoleplatser till Blekinge

Motion 2018/19:1080 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om yrkeshögskoleplatser i Blekinge och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det råder brist på rätt kompetens i Sverige. Arbetslösheten är låg och tillväxten är stark, men efterfrågan på personal inom många sektorer riskerar att hämma den ekonomiska utvecklingen. Vi behöver fler undersköterskor, byggnadsarbetare, förskollärare och lärare, för att nämna några av alla bristyrken.

Arbetsgivare efterfrågar i regel numera utbildad arbetskraft. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD fastslog i en rapport i juni 2017 att den svenska tillväxten väntas bromsa in de närmaste åren. En av orsakerna till den minskade tillväxten menar de är bristen på kvalificerad arbetskraft i Sverige.

Tillgången på utbildad arbetskraft är avgörande för att arbetsmarknaden ska fungera väl även i framtiden. Utbildningarna på yrkeshögskolorna är utformade i nära samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov. Korta efterfrågade utbildningar levererar kvalificerad kompetens till det svenska arbetslivet. Yrkeshögskolan spelar därför en viktig roll för näringslivets kompetensförsörjning, både regionalt och nationellt. Yrkeshögskolan är en förutsättning för många företags tillväxt.

Trots Sveriges stora behov av arbetskraft är platserna på yrkeshögskolan alltjämt för få. Antalet yrkeshögskoleplatser med avslut 2017–2023 per 10000 invånare i åldern 20–64 skiljer sig stort mellan olika delar av Sverige. I Blekinge är antalet yrkeshögskoleplatser 95 per 10000 invånare. I delar av Sverige med fler större städer kan siffrorna vara så höga som 157 per 10000 invånare.

Ett av argumenten för att de större städerna ska tilldelas fler platser är att många företag där har behov av arbetskraft och att många personer behöver utbildning. Men en sådan argumentation tar inte med hela bilden, och behovet av utbildning finns i hela Sverige. Staten ska självklart stödja de företag och arbetsgivare som finns ute i landet med utbildad arbetskraft i minst lika stor utsträckning som i storstäderna. I storstäderna finns dessutom redan en stor mängd andra utbildningsanordnare. Vid tilldelning av utbildningsplatser måste staten ta ansvar för att hela landet ska leva.

För Blekinges del har antalet platser på yrkeshögskolan ökat, men det fanns fortfarande fler yrkeshögskoleplatser i Blekinge innan Yrkeshögskolan tillkom 2009. När harmoniseringen genomfördes minskade antalet platser. Nya utbildningar som Blekinge fått är till exempel tandsköterskeutbildning vid Hermods i Karlskrona och ridlärarutbildning i Olofström. Men det behövs många fler, särskilt inom it och vissa teknikyrken.

Skulle antalet yrkeshögskoleplatser i Blekinge öka skulle det innebära ett lyft för hela regionen. 

Heléne Björklund (S)

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)