Decentralisering

Motion 2018/19:1065 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om decentralisering för fler jobb och ökad tillväxt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att ta till vara utvecklingskraften i hela Sverige behöver närings- och arbetsmarknadspolitiken anpassas mer efter regionala förhållanden. De regionala kompetensplattformarna, där arbetsmarknadens parter spelar en viktig roll, borde få ökat inflytande över resurser avsatta för arbetsmarknadsinsatser av olika slag.

De regionala kompetensplattformarna är ett sätt att stärka samverkan kring kompetensförsörjning, mellan exempelvis myndigheter, näringsliv och utbildning. Tillväxtverket uppger att det pågår många projekt i regionerna för att förstärka och vidareutveckla arbetet med kompetensplattformarna. Projektens samlade erfarenhet av vad som fungerar behöver tas till vara och ge effekt på hur resurserna fördelas.

En annan viktig hörnsten i att öka tillväxten är att utveckla den svenska exporten. Sverige är ett litet exportberoende land, där stödet för små och medelstora företags export- och internationaliseringsmöjligheter behöver vara tillgängligt över hela landet.

Den svenska tillväxten stärks också genom fortsatta satsningar på högskolor och olika former av lärcentrum. Statens service och myndigheternas närvaro behöver fortsätta att utvecklas i hela landet, såväl genom fortsatt utlokalisering av verksamheter från huvudstadsområdet till andra delar av landet som genom utvecklad digital service


till både medborgare och företag. Samhällskontraktet mellan medborgare och det allmänna i form av stat, kommuner och landsting måste stärkas.

Teresa Carvalho (S)

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)