Omlokaliseringar av statliga jobb

Motion 2018/19:1062 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)

av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om omlokaliseringar av statliga jobb och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Dalarnas samtliga kommuner har hundratals statliga jobb försvunnit. Malung 40, Ludvika – 153, Hedemora 149 och Avesta 230 för att nämna några. Listan över de kommuner i Sverige som förlorat statliga jobb åren 1995–2015 är lång.

231 av landets 290 kommuner gick under dessa tjugo år miste om drygt 29000 jobb. Samtidigt skedde det en centralisering inom statlig förvaltning och statliga affärsverk. Ett sextiotal kommuner fick drygt 40000 nya myndighetsjobb. I Stockholm och dess kranskommuner tillkom till exempel närmare 12000 jobb under samma tidsperiod.

Efter en lång tid av de borgerligas utarmning av landsbygden har en ny sammanhållen landsbygdspolitik tagits fram med förslag om förbättrat företagsklimat och stärkta möjligheter till utbildning och kompetensförsörjning i hela landet. Sammanlagt har 21 myndigheter helt eller delvis omlokaliserats och en ny serviceorganisation skapas i Statens servicecenter. Det väntas omfördela över 2000 nya arbetstillfällen från Stockholm till övriga delar av landet och förbättra den statliga servicen i hela landet.

Nu måste denna positiva utveckling fortsätta genom fler utlokaliseringar av statliga myndigheter och fler servicekontor där behoven finns. Vi kan konstatera att statliga myndigheter och verk spelar en viktig roll i att erbjuda en mångfald av yrken på mindre orter och på landsbygden. Dels handlar de om de specifika arbetstillfällena i sig, men de erbjuder även i det bredare perspektivet en bild av orten som ett ställe där det för företag, kommuner, landsting och andra verksamheter finns ett bredare utbud av kvalificerad arbetskraft och där det för privatpersoner finns en möjlighet att bygga och bo då det finns ett utbud av olika jobbmöjligheter.

Dalarna är ett exportberoende län med industrier i världsklass där många har sina anställningar vilket är fantastiskt. Samtidigt ser vi ett större behov av statlig närvaro genom exempelvis fler statliga servicecenter för att klara myndighetskontakter. Vi ser också behovet av en mer differentierad arbetsmarknad, där kan staten bidra på ett mycket positivt sätt genom att fortsätta med att utlokalisera fler myndigheter från storstäderna till exempelvis Dalarna.

Maria Strömkvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)