Teknik för att främja trygghet och säkerhet

Motion 2018/19:1043 av Teres Lindberg m.fl. (S)

av Teres Lindberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om teknik för att främja trygghet och säkerhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi befinner oss mitt i en teknisk revolution. Vi kanske inte noterar det här och nu men ur ett historiskt perspektiv förflyttar sig samhällsutvecklingen i en rasande takt. Inom kort kommer till exempel 5G-tekniken rullas ut för allmänheten. Detta öppnar upp för helt nya möjligheter vad gäller tekniskt användande.

Polisiär närvaro kan aldrig ersättas av teknik, men teknik kan och behöver i framtiden användas som ett komplement till samhällets arbete med säkerhet och trygghet.

Sverige har en stark industri inom telekom, it och säkerhet. Genom att länka samman befintlig kunskap med framtida behov kan vi hitta nya smarta sätt att möta säkerhets- och trygghetsfrågorna. Vi föreslår därför att möjligheten till ett särskilt forskningsprogram ses över som tillvaratar de kunskaper som redan finns på området och utvecklar dessa.

Teres Lindberg (S)

Anders Österberg (S)

Dag Larsson (S)

Kadir Kasirga (S)

Lawen Redar (S)

Sultan Kayhan (S)

Thomas Hammarberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)