Personliga integriteten och datalagring

Motion 2018/19:1021 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att framtida beslut om lagring av trafikdata bättre ska beakta den viktiga gränsen mellan personlig integritet och brottsbekämpande myndigheters behov av information och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har Sverige och andra EU-länder fattat beslut som på olika sätt har lett till begränsningar i den personliga integriteten. Men efter EU-domstolens uttalande 2014 om att datalagringsdirektivet inte är förenligt med grundläggande fri- och rättigheter, och att detsamma utgör ett allvarligt intrång i privatlivet, ändrades dock situationen. Uttalandet fick nämligen domstolar i flera länder att döma ut datalagringen och inte längre kräva att internetoperatörer ska spara trafikuppgifter. Uttalandet fick även konsekvenser i Sverige där Tele2, i strid med Post- och Telestyrelsen (PTS), valde att sluta med sin datalagring. Dock tvingades de sedermera att återuppta densamma, något som företaget överklagade.

Dom meddelades i mars och innebar att kammarrätten upphävde PTS beslut. Till grund för domen fanns ett yttrande från EU-domstolen, som menade att PTS hade agerat fel då de tvingade Tele2 Sverige att återuppta lagring av sin data. I sitt yttrande ansåg EU-domstolen att svensk lag överskred gränsen för vad som var nödvändigt och motiverat i ett demokratiskt samhälle. De menade också att svensk lagstiftning på området är alltför generell och saknade till och med indirekt koppling till grov brottslighet. Det är en allvarlig kritik.

Efter domslutet blev regeringen bekymrad över vilka konsekvenser beslutet kunde få för framtida brottsbekämpning och tillsatte därför en utredning.

Undertecknad har sedan flera år pläderat för en mer rimlig balans mellan personlig integritet och brottsbekämpande myndigheters behov av information. Självklart är det viktigt att förfoga över effektiva verktyg för att kunna komma åt kriminalitet och stävja terrorism. Men lagstiftningen måste vara utfärdad på ett sådant sätt att det finns ett godtagbart skydd för privatlivets helgd. Då frågan fortsatt har hög aktualitet är det angeläget att åter uppmärksamma detta problem.

Framtida beslut om lagring av trafikdata måste bättre beakta det viktiga gränssnittet mellan personlig integritet och brottskämpande myndigheters behov av information. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)