Demokratibrott

Motion 2018/19:1013 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en ny brottsrubricering för att förstärka det juridiska skyddet för förtroendevalda på både kommunal nivå, landstingsnivå och riksnivå och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förtroendevalda är valda av det svenska folket för att representera dem. Det demokratiska och parlamentariska styrelseskicket grundar sig på att människor väljer att vara politiskt engagerade. Det är därför mycket allvarligt när förtroendevalda blir hotade eller trakasserade. Hot mot Sveriges förtroendevalda är ett hot mot demokratin som i längden riskerar att sätta det demokratiska systemet ur spel.

Enligt Politikernas trygghetsundersökning (PTU) som gjordes av Brottsföre­byggande rådet (Brå) utsattes 28 procent av de undersökta förtroendevalda för olika sorters hot under valåret 2014. Brå har även tidigare visat i sina undersökningar att mer än var tredje riksdagspolitiker varit utsatt för hot (2011). För att underlätta polisens utredning av brott mot förtroendevalda och journalister inrättades demokrati- och hatbrottsgrupper i Malmö, Stockholm och Göteborg. Dessa verksamheter är sedan 2016 permanenta och skall utreda hatbrott och demokratibrott.

År 2006 presenterade Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda sitt slutbetänkande. I det slutbetänkandet föreslog kommittén att det behövdes ett förstärkt straffrättsligt skydd för rätten att utöva förtroendeuppdrag. Kommittén föreslog en särskild straffskärpning i brottsbalken för brott mot förtroendevalda på grund av förtroendeuppdraget som även skulle ha inkluderat brott som begås mot en närstående på grund av förtroendeuppdraget.

Sverige bör stärka det juridiska skyddet för förtroendevalda genom att införa en särskild brottsrubricering om brott mot demokratin. Idag finns det ingen särskild brottsrubricering som heter demokratibrott. Lagstiftning kommer i sig själv inte göra att hot eller våld mot förtroendevalda försvinner. Däremot skulle detta vara en tydlig signal från samhället om att detta inte är acceptabelt. Den svenska demokratin bygger på samtal, debatt och dialog och på att människor deltar i den politiska diskussionen och processen. Trakasserier, hot och våld hör inte hemma i den demokratiska processen.

Regeringen bör därför se över möjligheterna att förstärka det juridiska skyddet för förtroendevalda på både kommunal nivå, landstingsnivå och riksnivå. Regeringen bör även se över möjligheterna att införa en särskild brottsrubricering om hot mot demokratin.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)