Lägg ned Myndigheten för stöd till trossamfund

Motion 2018/19:1008 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en nedläggning av Myndigheten för stöd till trossamfund och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Huvuduppdraget för Myndigheten för stöd till trossamfund är att ge ekonomiskt och allmänt stöd till trossamfund verksamma i Sverige. Enligt myndighetens hemsida är syftet med stödet att skapa förutsättningar för trossamfund att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Det är regeringen som bestämmer vilka trossamfund som ska få stöd, och under 2017 delade myndigheten ut 84 miljoner kronor till olika samfund i landet. Myndigheten delar inte ut några pengar till Svenska kyrkan.

Sverige är ett sekulärt land där stat och kyrka är skilda från varandra. Vi har religionsfrihet vilket innebär att var och en är fri att utöva sin tro, och vara medlem av en församling efter egna preferenser. Tron är en fråga för individen och staten bör därför inte finansiera religiösa samfund.

Utöver ovan redovisade principiella syn på stöd till trossamfund kan det konstateras att det finns andra aspekter som talar mot sådant stöd. Statligt stöd har vid ett flertal tillfällen utbetalats till religiösa samfund med en syn på demokrati, jämställdhet och alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning som inte är förenlig med de värderingar vårt öppna och toleranta svenska samhälle står för. Detta är självklart helt oacceptabelt.


Det är vidare problematiskt att staten ska avgöra vilka trossamfund som ska få bidrag och vilka som ska vara utan. Det står givetvis var och en som vill fritt att volontärarbeta eller donera pengar till valfri församling, men skattepengar bör inte gå till att finansiera religiös verksamhet.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)